Privacy verklaring

Dit is de privacyverklaring van de Kynologisch Adviesbureau Dog Nosy (hierna DogNosy), gevestigd te Stuurboord 21 te Rozenburg en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 69933448. Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens wij verwerken, voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt en welke maatregelen wij hebben getroffen om de verwerking rechtmatig, behoorlijk en transparant te laten plaatsvinden conform de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS
1.1. 
Wij verwerken (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van u indien u:

a. als klant één van een van de diensten van DogNosy afneemt;

b. via een door DogNosy aangeboden registratieformulier contact met ons opneemt;

c. zich aanmeldt om de Facebook of Instagram van Dog Nosy te volgen;

d. zich inschrijft voor een door ons georganiseerd evenement;

e. functioneert als helper.

1.2. Wij verzamelen daarbij de volgende (persoons)gegevens:

a. naam, adres, telefoonnummer(s), email adres; 

b. gegevens hond(en);

c. gegevens over ervaring en voorkeuren;

d. uw akkoord met het algemeen reglement.

1.3 Wij kunnen deze gegevens gebruiken om (het doel):

a. de dienstverlening te verbeteren; 

b. nieuws via email te verzenden;

c. contact met u op te nemen of te onderhouden; 

d. de website (https://www.dognosy.nl) te optimaliseren;

e. een rooster op te stellen (middels SuperSaas)

f. een factuur te sturen.

2. INFORMATIE, WIJZIGING, CORRECTIE, VERWIJDERING, OVERDRACHT EN BEZWAAR

2.1 U kunt contact opnemen met DogNosy, via info@dognosy.nl voor;

a. meer informatie over de wijze waarop wij persoonsgegevens van u verwerken; 

b. vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;

c. inzage in de persoonsgegevens die wij met betrekking tot u verwerken;

d. correctie, beperking, wissing of overdracht van uw gegevens;

e. bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door DogNosy.

3. BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS

3.1 Wij zullen uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en wij zullen daarbij de nodige technische en organisatorische maatregelen treffen om uw gegevens te beveiligen

4. DERDEN

4.1. Wij verstrekken uw gegevens aan de volgende derden:

a. in Whatsapp groep geformeerd met de deelnemers van een training, helpers en instructeur.

4.2. Wij kunnen foto’s van bezoekers en of deelnemers aan activiteiten publiceren op onze website en Facebook dan wel Instagram, tenzij u daartegen uitdrukkelijk en gemotiveerd bezwaar aantekent, zie onder 2.

5. BEWAREN VAN UW GEGEVENS

5.1 Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk gelet op het doel van de verwerking of andere wetgeving die het bewaren verplicht.

6. WIJZIGINGEN PRIVACYVERKLARING

6.1 Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd, daarom raden wij u aan om deze privacy verklaring regelmatig te blijven raadplegen.

Versie 2020.1 – datum 20-01-2020

Kynologisch Adviesbureau Dog Nosy
Stuurboord 21
3181 NM Rozenburg
KvK 69933448